Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Čl. I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní nebo komisionářské smlouvy, kdy na straně jedné vystupuje jako prodávající nebo komitent obchodní společnost Balao s.r.o., IČ 291 53 212, se sídlem Za Potokem 46/4, Praha 10 – Záběhlice, PSČ 106 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204303 (dále jen jako „Balao“) a na straně druhé vystupuje zákazník Balao – kupující nebo komisionář jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání (dále jen „zákazník“).
 1. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které tak tvoří součást rámcové smlouvy o prodeji zboží nebo komisionářské smlouvy o prodeji zboží.

 

Čl. II.

Dodací podmínky

 1. Objednávky zaslané Balao do 13.00 hod. pracovního dne budou doručeny zákazníkovy následující pracovní den. Při celkové ceně objednávky do 5.000,- Kč bez DPH platí kupující paušální poplatek 200,- Kč bez DPH za objednávku s dodáním zboží v rámci ČR. Objednávky zboží v hodnotě přesahující 5.000,- Kč bez DPH na jednu dodací adresu jsou zasílány prostřednictvím přepravní společnosti na náklady prodávajícího.
  Výdejní místa pro osobní odběr
  Lagermax spedice a logistika s.r.o.
  Po – Pá: 8:30 – 16:00 hodin
  U Prioru 1/1059
  161 01 Praha 6
  Tel.: +420 220 196 111
 1. Nepřevezme-li zákazník zboží v ujednané době, náleží Balao úplata za uskladnění v obvyklé výši.
 1. Zákazníkovi s dobrou platební morálkou může být ze strany Balao stanoven tzv. kreditní rámec, který určuje maximální součet finančních částek na neuhrazených fakturách vystavených zákazníkovi. Balao je oprávněno výši kreditního rámce zákazníka jednostranně měnit.
 1. Délka splatnosti faktur je stanovena zákazníkovi společně s výší kreditního rámce, přičemž zpravidla činí 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury, pokud ze smlouvy se zákazníkem či z jiné dohody nevyplývá odlišná délka splatnosti. V individuálních případech je možné splatnost faktur dle dohody prodloužit. Za prodloužení délky splatnosti faktury je Balao oprávněno účtovat zákazníkovi úroky či jiné poplatky dle dohody. Na již vystavené faktury není možné požadovat prodloužení doby splatnosti.
 1. Při placení kupní ceny zboží zákazníkem je možná platba v hotovosti při převzetí zboží (na výdejním místě či na dobírku), platba na základě zálohové faktury a u zákazníků se stanoveným kreditním rámcem platba po dodávce zboží v souladu s vystavenou fakturou.
 1. Pokud má zákazník u Balao závazek po lhůtě splatnosti nebo by fakturace dalšího zboží přesáhla stanovený kreditní rámec, je Balao oprávněno pozastavit další dodávky zboží zákazníkovi až do doby úplného uhrazení závazků či snížení výše závazků pod úroveň přiděleného kreditního rámce.
 1. Nebezpečí škody přechází na zákazníka převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li zákazník zboží včas, ač je mu se zbožím umožněno nakládat.
 1. Škoda na zboží, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na zboží na zákazníka, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit cenu zboží, ledaže Balao škodu způsobilo porušením své povinnosti.
 1. Balao odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady, zejména, že má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Balao nebo výrobce popsali nebo které zákazník oprávněně očekával s ohledem na povahu zboží, že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Balao uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, že zboží je v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti a že zboží vyhovuje požadavkům obecně závazných právních předpisů.
 1. Zákazník je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Zákazník je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě se smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 1. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit Balao, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu Balao zaslat.

 

Čl. III.

Reklamace zboží v případě prodeje

 1. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, ve lhůtě stanovené výrobcem či importérem pro Českou a Slovenskou republiku a u zboží importovaného Balao v době 24 měsíců od převzetí zboží, není-li ujednáno jinak. To se však netýká vady zboží, které je z důvodu vady zboží prodáváno za ujednanou nižší cenu, opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci.
 1. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.
 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může zákazník požadovat jen výměnu součásti zboží a není-li to možné, může od smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady zboží opravou nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 1. Zákazník sdělí Balao, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Balao, nejedná-li se o opravu zboží, které se ukáže jako neopravitelné. Neodstraní-li Balao vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že je vada neodstranitelná, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
 1. Nezvolí-li si zákazník své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 1. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo na odstranění vady, může Balao odstranit vadu podle své volby opravou zboží nebo dodáním zboží nového.
 1. Neodstraní-li Balao vadu zboží včas, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu Balao.
 1. Podstatným porušením smlouvy je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení není podstatné.
 1. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti zboží má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit.
 1. Při dodání nového zboží vrátí zákazník Balao na jeho náklady zboží původně dodané (včetně veškerého dodaného příslušenství).
 1. Zákazník nemůže od smlouvy odstoupit, neoznámil-li Balao vadu zboží včas.
 1. Zákazník dále nemůže od smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li jej vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží.
 1. Zákazníkovi nenáleží práva z odpovědnosti za vady, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na zákazníka vnější událost.

 

Čl. IV.

Bezpečnost a ochrana informací

 1. Balao prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a marketingových akcí Balao (i těch prováděných se smluvními partnery Balao) a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě s výjimkou distribuce či platebního styku týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Balao postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech. Osobní údaje, které jsou zákazníkem Balao dobrovolně poskytnuty za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Balao, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Zákazník dává Balao svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavíraných smluv a využití pro marketingové účely Balao, zejména pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, a to až do doby písemného vyjádření zákazníka s nesouhlasem s tímto zpracováním.
 1. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
 1. Balao může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. „cookies“ tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti. Zákazník má možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

 

Čl. V.

Ceny zboží

 1. Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. V případě koupě si Balao vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a zákazník se tak stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 1. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí zákazník pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné.
 1. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
 1. Fakturační údaje zákazníka nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.
 1. Zákazník bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Balao a zákazníkem, a to zejména v případě, kdy zákazník objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Balao, které tak v takovém případě o této skutečnosti zákazníka informuje.
 1. Balao si vyhrazuje právo prohlásit smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovém postupu bude zákazník informován. Zákazník bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže smlouva platně vzniknout.

 

Čl. VI.

Další ujednání

 1. Prezentace zboží umístěná na serveru www.balao.cz je pouze informativní a není právním jednáním směřujícím k uzavření smlouvy, a proto prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 1. Zákazník prodlužuje promlčecí dobu práv Balao ze závazkového vztahu na dobu deseti let od doby, kdy promlčecí doba začne běžet poprvé.
 1. Zákazník prohlašuje, že bude předem Balao informovat o všech změnách na jeho straně, které mohou mít vliv na jejich spolupráci (zejména pak změny zápisu v obchodním rejstříku, změny v živnostenském rejstříku, vstupu do úpadku či hrozícího úpadku, rozhodnutí o likvidaci anebo nařízení exekuce proti zákazníkovi).
 1. Zákazník souhlasí s tím, že obchodní listiny, včetně daňových dokladů, mu mohou být Balao vystavovány a doručovány v elektronické podobě (neopatřené el. podpisem), a to zejména na kontaktní emaily.
 1. Je-li stanovena lhůta bez zbytečného odkladu, považuje se za splnění lhůty bez zbytečného odkladu nejpozději následující pracovní den po dni, který založil běh takové lhůty.
 1. Zákazník je povinen překonávat překážky vylučující odpovědnost.
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se stávají součástí všech smluv jejich akceptací zákazníkem, za níž se považuje uzavření dané smlouvy, a od toho okamžiku jsou mezí smluvními stranami platné a účinné. K účinnosti všeobecných obchodních podmínek postačí, potvrdí-li zákazník, že jsou mu známy, neboť v písemném vyhotovení je již obdržel.
 1. Zákazník prohlašuje, že není ve smyslu zákona upravujícího DPH nespolehlivým plátcem, a že bankovní účet užívaný pro veškeré platby v rámci obchodu s Balao má registrován u příslušného správce daně a je zároveň správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zákazník je povinen udržovat pravdivost těchto prohlášení. V případě, že se zákazník stane nespolehlivým plátcem nebo bankovní účet užívaný pro platby přestane být zveřejňován správcem daně, je Balao oprávněno bez dalšího uhradit splatný závazek ve výši odpovídající DPH z přijatého plnění přímo na účet správce daně, a to aniž by byl vyzván jako ručitel. V takovém případě závazek Balao vůči zákazníkovi zaniká ve výši částky uhrazené na účet správce daně k datu její úhrady správci daně. Zároveň je zákazník o skutečnosti, že se stal nespolehlivým plátcem nebo jeho bankovní účet užívaný pro platby přestane být zveřejňován správcem daně, povinen společnost písemně informovat týž den, nejpozději den následující, a Balao má právo od smluvního vztahu se zákazníkem odstoupit pro hrubé porušení smluvních povinností.
 1. Ujednává se, že na pohledávky za zákazníkem může Balao jednostranně započíst svoje závazky. Kupující není oprávněn zadržovat úhradu kupní ceny, ani její části, z důvodu jakýchkoliv pohledávek za Balao, a to ani s titulu práva z vadného plnění (reklamace). Kupující rovněž není oprávněn k jednostrannému započtení kupní ceny, ani její části, proti pohledávkám vzniklým za Balao či získané postoupením od třetí strany.

 

Čl. VII.

Závěrečná ustanovení

 1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy se zákazníkem, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 1. Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu zákazníka překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad má přednost text smlouvy v českém jazyce.
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.11.2015 a jsou k dispozici v sídle společnosti Balao a elektronicky na www.balao.cz.